Akylly suw hyzmatlarynyň geljegi Üç esasy ösüş ugry

2008-nji ýylda üç elementden ybarat bolan “Smart Earth” düşünjesi ilkinji gezek teklip edildi, baglanyşyk, baglanyşyk we akyl.2010-njy ýylda IBM alty sany esasy ulgamy öz içine alýan “Akylly şäher” görnüşini resmi taýdan teklip etdi: gurama (adamlar), işewürlik, hökümet, ulag, aragatnaşyk, suw we energiýa;soň "Akylly Earther", "akylly şäher", "Senagat 4.0", 19-njy partiýa kongresi "üçden bir damja goşundy" we beýleki ösüş düşünjeleri şäher infrastrukturasynyň gurluşygynyň kemçilikleriniň öwezini dolmaly, halkyň durmuşyny ýokarlandyrmaly, we "akylly suw" wagtynda.
Soňra akylly şäherleriň gurluşygynyň möhüm bölegi hökmünde geljekde akylly suw hyzmatlary, iş amallarynyň we dolandyryşyň netijeliligini ýokarlandyrmakda, şäher ilatynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmakda has möhüm rol oýnar, ýakyn geljekde ynanýaryn , akylly suw bazary giňişligi üç esasy ösüş tendensiýasyny görkezer.

habarlar-3 (1)

Birinji ugur: “üpjünçilik we lagym” toplumlaýyn akylly dolandyryş ulgamy pudagyň möhüm ösüş tendensiýasyna öwrüldi.
"Üpjünçilik we lagym" integrasiýasy, sinergistik dolandyryş täsirini oýnamak we suw dolandyryşynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin suw üpjünçiligi, zeýkeş, lagym arassalaýyş we adam, dolandyryş we tehniki çeşmeleriň beýleki taraplaryny birleşdirmegi we optimizirlemegi aňladýar.
Soňky ýyllarda tutuş ýurt boýunça ekologiýa we daşky gurşawy dolandyryş ulgamyny we dolandyryş kuwwatyny döwrebaplaşdyrmak baradaky milli çagyryşa işjeň jogap berýär we "suw üpjünçiligi we lagym" reformasynyň integrasiýasy möhüm meseleleriň biri, hökümetler ýurt "suwy dolandyrmak üçin dokuz aagdarha" dilemmasyny ýeňip geçer, "üpjünçilik we lagym" integrasiýasyna ýetmek üçin "Çuň suw" reformasyndan geçmäge batyrlyk;sebitleýin suw kompaniýalarynyň birnäçesi "üpjünçilik we lagym" integrasiýasyny "üpjünçilik we lagym" integrasiýasyny amala aşyrdylar, "üpjünçilik we lagym" integrasiýasynyň barha çaltlaşýan ösüşi, "üpjünçilik we ulanmak" lagym "toplumlaýyn intellektual dolandyryş ulgamynyň islegi hem artýar, akylly dolandyryş platforma ulgamyny ösdürmekde, tejribeli hünärmenleri gurmakda we işlemekde we hyzmat etmekde" üpjünçilik we lagym "toplumlaýyn intellektual dolandyryş ulgamynyň ösüşiniň möhüm tendensiýasydygyny aýtdy akylly suw pudagy.

habarlar-3 (2)

Iki ugur: akylly şäher ulgamynyň ösüşinde akylly suw hyzmatlarynyň kem-kemden birleşmegi.
Akylly suw hyzmatlary, akylly suw gurşawyny döretmek, şäher ekologiýa siwilizasiýasynyň gurluşygyny güýçli öňe sürmek we mundan beýläk-de kämilleşdiriş işini ösdürmek üçin şäher suw üpjünçiligi, zeýkeş, lagym arassalaýyş ulgamynyň derejesini ýokarlandyrmak arkaly akylly şäheriň möhüm bölegi, akylly suw hyzmatlarydyr. akylly şäherleriň ösüşi, suw hyzmatlarynyň paýhasy akylly şäher ulgamynyň ösüşine kem-kemden goşular, akylly şäherleri gurmakdaky ähmiýeti kem-kemden artar.
Bir ýygnamak ulgamynda dört metrlik “suw, elektrik, gaz we ýylylyk” akylly şäher hyzmatlaryny akylly şäher ulgamynyň ösüşinde birleşdirmegiň möhüm beýanydyr.Şol bir wagtyň özünde, bir ýygnamak ulgamynyň amaly öňe sürmek tizliginde dört metrlik “suw, elektrik, gaz we ýylylyk” hem synag programma programmasynda müşderilere elýeterlilik, bilelikdäki faýl dolandyryşyny, bilelikdäki metr okamagy gazanmak üçin ýuwaş-ýuwaşdan çaltlaşdyrylýar. , müşderilere bir gezeklik zarýad bermek hyzmatlaryny bermek, hyzmatlaryň amatlylygyny ep-esli ýokarlandyrmak üçin hasaplaşyklary birleşdirmek we çykarmak, bilelikdäki zarýad bermek we hasaplaşyk hasaplaşyklary we beýleki funksiýalar.

habarlar-3 (3)

3-nji tendensiýa: Akylly suw hyzmatlary sarp edijileriň onlaýn aragatnaşyk gurmak ukybyny hasam artdyrar.
Müşderi hyzmaty akylly suw platformasynyň möhüm hyzmat mazmunynyň biridir, zatlaryň internetinde, uly maglumatlar, bulut hasaplamasy, emeli intellekt we beýleki akylly tehnologiýalary güýçlendirmek, akylly suw platformasy we sarp edijileriň onlaýn aragatnaşyk mümkinçilikleri hasam güýçlendiriler, müşderi hyzmaty hil hil taýdan gowulaşar.
NB-loT, LoRa we beýleki IoT tehnologiýalarynyň kömegi bilen suw kompaniýalary suw hasaplaýjylaryna, klapanlara we beýleki enjamlara birikmek maglumatlaryna aňsatlyk bilen girip bilerler, metr okamak we suw hasaby dolandyrmagyň netijeliligi ep-esli ýokarlandy, kompýuter, ykjam web arkaly sarp edijilere yzygiderli töleg iberip biler. , APP, jemgyýetçilik belgisi we beýleki kanallar, enjam syzmagy, petiklenmegi, hapalanmagy we beýleki şertleri ýüze çykaranda, suw kompaniýalary enjamlara wagtynda näsazlyklary ýa-da sarp edijilere habar berlen näsazlyklary hem berip bilerler, müşderi hyzmatynyň hili hasam ýokarlandy.

“DR Intelligent”, senagat interneti düşünjesi bilen, emeli intellekt, (ykjam) internet, uly maglumatlar, duýgur we mikroelektronika tehnologiýasy, 5G tehnologiýasy we suw integrasiýasy ulgamynda beýleki täze nesil maglumat tehnologiýasy arkaly akylly suw hyzmatlarynyň ösmegine kömek edýär. we innowasiýa, suw pudagynda öňdebaryjy dolandyryş dolandyryş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin suw bölünişigine kömek etmek üçin suw pudagynda ösen suw dolandyryş akylly platforma ulgamy.DR intellektual suw buludy, şäher hojalygy we akylly suw hyzmatlarynda NB / lora simsiz geçiriş tehnologiýasyny çuňňur sürüp, suw üpjünçiligi pudagynyň girdejisini gowulandyrmagyň merkezi nokadyna esaslanýan ygtybarly we ygtybarly akylly özleşdiriş hyzmatlaryny hödürleýär we bir gezeklik üpjün edýär "Internet + akylly suw hyzmatlary" suw üpjünçiligi pudagy üçin toplumlaýyn çözgütler.Akylly suw hyzmatlary "suw üpjünçiligi pudagy üçin giňişleýin çözgütler.
(Bellik: Käbir maglumatlar tordan, eger düzgün bozmalar bar bolsa, pozmak üçin habarlaşyň.)


Iş wagty: -20anwar-13-2023