Bölünen görnüşli akylly suw ölçeýjisiniň simsiz uzakdan geçirilmegi (NB-IOT)

Giriş

Komponentler
· Esasy metr, suw geçirmeýän guty, ýygnamak enjamlary we ulgam baş stansiýasy ;
Aragatnaşyk
· NB-IOT, 4G, CAT.1, GPRS we beýleki aragatnaşyk usullaryny goldaň ;
Funksiýalar
· Suw sarp edilişini ölçän we suw sarp ediş maglumatlaryny geçirýän, amallary saklaýan we çözýän akylly suw hasaplaýjynyň täze görnüşi;ösen dizaýny, ýokary tehniki mazmuny, doly funksiýalary we takyk ölçegi bar;ölçeýjiniň işleýiş ýagdaýyna we ýygnamak enjamlaryna hakyky wagtda gözegçilik we ş.m.
Üstünlikleri
· Akylly modul bölegi we esasy metr bölegi çalt gurnalyp we berk gurşaw üçin amatly suw geçirmeýän signal liniýasy bilen birleşdirilýär ;
Goýmalar
· Oba arka suw guýulary, açyk howa çygly, çuň ýerasty we beýleki ýowuz gurşaw we ýaşaýyş jaýlary.

Aýratynlyklary

· Birnäçe suw hasaplaýjylaryndan maglumatlary ýygnamak we okamak üçin bir ýygnamak gutusyna goldaw beriň;
· Howa şertlerinde suw geçirmeýän, çyglylyga we signal geçiriş meselelerini göz öňünde tutmak;
· Adaty metr okamak, okamakdan we uzakdan klapan kommutasiýasy ýaly funksiýalar bilen;
· Öz-özüňi toparlamak funksiýasy bilen çeýe ulgam tertibi;
· Elektron hasaplaşyk arkaly suw çeşmelerini tygşytly we tygşytly peýdalanmagy höweslendirmek;
· Düşünjeli elektron ekrany bolanda adaty mehaniki sanamagy dowam etdirmek;
· Düşünjeli maglumatlar bilen söz tigiriniň we LCD-iň goşa görkezilmegi;
· Gurmak we aňsat tehniki hyzmat.

Sxematiki diagramma

Sxematiki diagramma