Simli teleport

Giriş

Komponentler
· Simli uzakdaky fotoelektrik göni okalýan suw hasaplaýjy, ýygnamak enjamlary we ulgam baş stansiýasy ;
Aragatnaşyk
· Konsentrator uplink kanaly Ethernet, GPRS, 4G goldaýar;ýerli infragyzyl aragatnaşyk: aşak düşýän kanal M-BUS awtobus aragatnaşyk tertibini goldaýar ;
Funksiýalar
· Suw göwrümi baradaky maglumatlary uzakdan awtomatiki ýygnamak, geçirmek we saklamak;metrleriň we ýygnamak enjamlarynyň işleýiş ýagdaýyna hakyky wagtda gözegçilik etmek;suwuň göwrüminiň statistik derňewi, hasaplaşyk tölegleri, uzakdan klapan dolandyryşy we ş.m. ;
Üstünlikleri
· Kärhanany dolandyrmagy gowulandyrmak, peseltmek arkaly çykdajylary azaltmak, merdiwan suwlarynyň bahasyny goldamak, müşderileriň şahsy durmuşyny goramak, el bilen okamagyň kemçiliklerini ýeňip geçmek we syzmak derejesini peseltmek ;
Goýmalar
· Täze açyk açyk merkezleşdirilen gurnama, suw hasaplaýjy turba guýusyny oturtmak we bar bolan binanyň öý metrlerini täzelemek taslamalary

Aýratynlyklary

· Basgançakly nyrh, ýeke nyrh we köp bahaly modelleri goldamak;
· Iki zarýad beriş usulyny goldaň: tölegli we öňünden tölenen;
· Adaty metr okamak, okamakdan we uzakdan klapan kommutasiýasy ýaly funksiýalar bilen;
· Çalt metr okamak, hakyky wagt we daşky gurşawdan garaşsyz signal beriş;
· Basgançak zarýad bermek we suw baýlyklaryny tygşytly we tygşytly peýdalanmak;
· Uplink kanaly Ethernet, GPRS, el okaýjy we ýönekeý okamagyň beýleki usullaryny goldaýar;
· Aşakdaky kanal M-BUS awtobusyny, göçme metr okamagy we ş.m. goldaýar.

Sxematiki diagramma

1