Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Dorun, senagat interneti düşünjesi bilen, akylly suwuň ösmegine kömek edýär.AI, (ykjam) internet, uly maglumatlar we 5G ýaly täze nesil maglumat tehnologiýalarynyň täzelenmegi we utgaşdyrylmagy bilen, suw ulgamyny dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary netijeli Akylly suw ulgamyny döretdik.

Dorunyň üç görnüşli önümi bar: programma üpjünçiligi, apparat we çözgütler.Şolaryň arasynda "DORUN akylly paýhasly suw buludy" köp ýyllaryň dowamynda toplanyldy we suw torunyň syzmagy, maglumat dolandyryşy, köpçülikleýin maglumat elýeterliligi, uly maglumatlary derňemek, maglumatlary hasabat bermek we wizuallaşdyrmak ýaly ugurlarda müşderiler tarapyndan gowy kabul edildi.Apparat we programma üpjünçiliginiň önümleriniň esasy tehnologiýasy we “Akylly suw” çözgütleri bilen doly özbaşdak ussatlyk bilen, Dorun müşderilere köp nokatly “IOT + Akylly suw” toplumlaýyn çözgütleri hödürläp, umumy suw ulanylyş ssenarilerini öz içine alýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Metrologiýa we aragatnaşyk tehnologiýasyny (NB-IOT, LORA we Bluetooth) esasy dizaýny, algoritmi we hemme taraplaýyn ösdürmegi we ulanmagy öz içine alýan akylly hasaplaýjylaryň esasy tehnologiýasy bar, tehniki çözgütleriň gurluşygyny birleşdirýäris we ep-esli gowulaşýarys müşderilerimiz üçin amatly peýdalar.

2. 13 ýyllyk bazary barlamak arkaly ulanyjylarymyzyň sany 1 milliondan gowrak boldy, bu bolsa müşderilerimize akylly gural önümleriniň, programma üpjünçiligi platformasynyň we ykjam terminaly dolandyryş hyzmatlarynyň ygtybarly we ygtybarly öndürijiligini üpjün edip biljekdigimizi aňladýar. sahna çözgütleri.

3. Önümimiz oturdylan modul dizaýnyny, ýöriteleşdirilen çözgütleri we çuňňur amaly giňeltmegi goldaýar.

4. Bizde akylly gural öndürmek, akylly suw dolandyryşy, global ösen IOT tehnologiýasynyň bir bitewi çözgütleri bar.

Taryhymyz

 • 2009
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2009
  • Suw ölçeýjisi / elektrik hasaplaýjy çözgüdi toplumlaýyn tehnologiýa çözgütleri üpjün ediji hökmünde bellidir
  2009
 • 2015
  • Dorun akylly suwa gönükdirilip döredildi
  2015
 • 2016
  • Ösen enjamlar, programma üpjünçiligi platformalary we tehniki çözgütleriň doly toplumy üstünlikli.
  2016
 • 2017
  • Hunan welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy
  2017
 • 2018
  • Şen-Çen şäherinde geçirilen “2018-nji ýyldaky her ýylky innowasiýa Nanshan · Telekeçilik ýyldyzy bäsleşigi” milli finalynda “Internet of Things” -iň 17-nji baýragynyň eýesi;China Telecom bilen NB-IOT suw hasaplaýjy strategiki şertnama gol çekdi;
  2018
 • 2019
  • Hunan welaýatynda ýerleşýän “Internet of Things” şäherçesiniň ilkinji guramasy taslamasyny tamamlady we “goşa ýumşak şahadatnama” aldy;"programma üpjünçiligi kärhanasynyň şahadatnamasy" we "programma üpjünçiligi önüminiň kepilnamasy";"Changsha Science and Technology plan" taslamasynyň kabul edilmeginden geçdi ";
  2019
 • 2020
  • "2020-nji ýylda Hunan welaýatynda uly maglumatlar we blockchain senagatyny ösdürmegiň esasy taslamasy", Hunan Senagat we maglumat tehnologiýasy bölümi;Çangşa ýokary tehnologiýaly zonanyň gradient ösdürip ýetişdirmek meýilnamasy Çikel kärhanasy 2020;Çangşa ýokary tehnologiýaly zona gazel kärhanasy;Techokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy.
  2020
 • 2021
  • 2020-nji ýyldaky “Changsha” ylym we tehnologiýa meýilnamasy taslamasynyň kabul edilmegi;2021-nji ýylda “Changsha” emeli intellekt görkezişi we amaly görkeziş bilen sylaglandy.
  2021
 • 2022
  • “Dorun Technology” döredildi, halkara bazaryna çykdy.
  2022