Simsiz teleport

Giriş

Komponentler
· Simsiz uzak suw hasaplaýjy (LORA), ýygnamak enjamlary we ulgam baş stansiýasy ;
Aragatnaşyk
· Aşakdaky metr bilen ýygnamak enjamlarynyň arasynda RF simsiz aragatnaşyk;baglanyşyk CAT.1, 4G we beýleki aragatnaşyk usullaryny goldaýar ;
Funksiýalar
· Suw maglumatlaryny uzakdan awtomatiki ýygnamak, geçirmek we saklamak;metrleriň we ýygnamak enjamlarynyň işleýiş ýagdaýyna hakyky wagtda gözegçilik etmek;suw statistikasy we derňew, hasaplaşyk we zarýad bermek, uzakdan klapan dolandyryşy we ş.m. ;
Üstünlikleri
· Hiç hili sim talap edilmeýänligi sebäpli, ony çalt gurnap we taslamany durmuşa geçirmek çykdajylaryny azaldyp bolar ;
Goýmalar
· Täze ýaşaýyş jaýlary, bar bolan binanyň durkuny täzelemek (içerde gurnamak, öý hasaplaýjylaryny merkezleşdirilmedik gurnamak (köçedäki willalar we öýler).

Aýratynlyklary

· Stepdim derejesi, ýeke nyrh we köp bahaly reesimleri goldamak;tölenen we öňünden tölenen iki zarýad beriş usulyny goldamak;
· Okamakdan we uzakdan klapan kommutasiýasyndan soň, yzygiderli metr okamagyň funksiýalary bilen;
· Öz-özüňi toparlamak funksiýasy bilen çeýe ulgam tertibi;
· Çalt metr okamagyň tizligi we hakyky wagtda öndürijiligi;
· Basgançak tölegini amala aşyrmak we suw baýlyklaryny tygşytly we tygşytly peýdalanmak;
· Sim geçirmezden gurluşyk iş ýükleri pes.

Sxematiki diagramma

Sxematiki diagramma