Hormatlarymyz

Hormatlarymyz

Döredileli bäri kompaniýamyz öz berk tehnologiýalarymyza we önüm gözleglerine we ösüşine bil baglaýar we köp hormat gazandy:
Hunan welaýat senagat we maglumat tehnologiýasy müdirligi tarapyndan "2020-nji ýylda Hunan welaýatynda uly maglumatlar we blockchain senagatyny ösdürmegiň esasy taslamasy";
Changsha Ylym we Tehnologiýa Býurosynyň ylym we tehnologiýa taslamasynyň kabul edilmegini tamamlaýar;
Hunan welaýatynda “Internet of Things” şäher guramasy taslamasyny tamamlaýar;
Saýlanan Guangxi suw üpjünçiligi we zeýkeş senagaty markasy maslahat berilýän kategoriýalar;
"Bürgüt kärhanasy", "Gazelle kärhanasy", "techokary tehnologiýaly kärhana", "goşa ýumşak kärhana" we ş.m.
Birnäçe ýyllap toplanandan soň, Dorun müşderilerimiz we bazar tarapyndan ýokary tanaldy.Dorun müşderä gönükdirilen, müşderiniň zerurlyklaryna çalt jogap bermek, müşderiler üçin uzak möhletleýin bahany üznüksiz döretmek, açyk hyzmatdaşlyk, umumy ösüş we üstünlik gazanmak isleýär.