Dorun Akylly suw buludy

Gysgaça mazmun

Bulut platformasy arkaly, bulut hasaplamasyny, bulut hyzmat düşünjesini we hyzmat re modeimini suw pudagyna ulanýarys.Akylly duýgurmak tehnologiýasy we simsiz geçiriş tehnologiýasy, Internet, şeýle hem zatlaryň interneti tehnologiýasy arkaly ullakan suw maglumatlary maglumatlary wagtynda seljerýäris we gaýtadan işleýäris.Çuňňur gazuw-agtaryş işlerinden soň, çykdajylary we töwekgelçilik derňewini maglumatlary wizuallaşdyrmak bilen birleşdirip, amaly karar goldaw platformasyny emele getireris.Şeýlelik bilen, suw ulgamynyň ähli önümçilik dolandyryşyny we hyzmat ediş prosesini dolandyrmak üçin ajaýyp we dinamik usul bilen dolandyryja ähli amal dolandyryş derejesini we karar bermek ukybyny ýokarlandyrmaga we ösüşiň strategiki maksadyna ýetmäge kömek edip bileris.

Aýratynlyklary

Bitewi giriş platformasy
Maglumatlaryň we ulgam howpsuzlygyny üpjün ediň
Aňsat we amatly iş
Akylly suw biznesiniň maglumat gurluşygy üçin esasy ulgam ygtyýaryny we howpsuzlyk ygtyýaryny üpjün ediň.

Dorun Smartwise suw buludy (1)

Maglumat merkezi

Bitewi hyzmat we dolandyryş
Maglumat izolirlenen ada meselesi üçin täsirli çözgüt
Maglumatlara hyzmat etmek we amaly ulgamy ösdürmek üçin çykdajylary netijeli azaltmak

Dorun Smartwise suw buludy (2)

SCADA ulgamy

Suw üpjünçiligi ulgamyna we enjamlaryna hakyky wagtda gözegçilik
Anormal ýagdaýlara real wagt gözegçilik we howsala
Ulanyjylara suw üpjünçiligi ulgamynyň ýagdaýyna düşünmäge kömek etmek üçin uly maglumatlar dinamiki derňewi
Köp sanly diagramma derňew funksiýasy

Dorun Smartwise suw buludy (3)

GIS ulgamy

Geçmek we dargadylan talap gerek adaty maglumat almagyň kemçiliklerini ýeňip geçmek.
Talaplary ulanyp doly we köp ölçegli we bir nokatly ulgam üçin suw desgalaryna iň ýokary kanagatlanma.Suw toruna, zawod we nasos stansiýasynyň iş şertlerine hemmetaraplaýyn, hakyky we takyk gözegçilik.

Dorun Smartwise suw buludy (4)

Turbalar ulgamy

Turbageçirijileri, nasos stansiýalaryny, nasoslary, klapanlary, akym hasaplaýjylaryny, basyş hasaplaýjylaryny, gidrantlary, derejeli metrleri we ş.m.
Zona boýunça hakyky wagtda gözegçilik we derňew, syzmagyň takyk gözegçiligi.
Syzdyrmagyň täsirli diagnozy we derňewiň netijeliligi ýokarlandy
Ölçeg maglumatlaryny we enjamlaryň duýduryş maglumatlaryny hakyky wagtda barlamak

Dorun Smartwise suw buludy (5)

Maglumat ýygnamak ulgamy

El bilen metr okamagy, ykjam APP metr okamagy we awtomatiki hasaplaýjy okamagy goldaň
Anormallikleri wagtynda tapmak üçin ulanyjylaryň taryhy maglumatlaryny seljerip we deňeşdirip biler
Communicationhli aragatnaşyk protokollaryny goldaň (GPRS / NB-IOT / LORA… we ş.m.)
Suwuň hili we metr çalşygy baradaky maglumatlary ýazga almagy goldaň

Suw ölçeg dolandyryş ulgamy

Suw hasaplaýjylaryň markasy, görnüşleri, kalibr we ş.m. ýaly suw hasaplaýjylarynyň statistikasy we klassifikasiýa dolandyryşy.
Suw ölçeýjiniň maglumatlary, gurnama ýeri we wagty, aragatnaşyk tertibi we ş.m. ýaly jikme-jik ýazgylar.
Iki ölçegli metr koduny maglumat geçiriji hökmünde ulanmak, suw hasaplaýjylaryny saklamakdan, gurnamakdan, ýerleşiş nawigasiýasyndan, maglumatlary ýygnamakdan, onlaýn işlemekden, ýalňyşlary çalyşmakdan we saklamakdan başlap, suw hasaplaýjylarynyň bütin ömrüni dolandyrmagy amala aşyrmak.

SMS merkezi

Iberilen habarlaryň ýazgysyny saklaň
Ulanyjylar suwuň kesilmegi ýa-da garaşylmadyk beýleki adatdan daşary ýagdaýlar barada habarnamalary wagtynda alyp bilerler.