IOT Telematika

Giriş

Komponentler
· NB-IOT telemetri, NB-IOT ulgamy we ulgam baş stansiýasy ;
Komponentler
· Suw hasaplaýjy, NB-IoT toruna esaslanýan ulgam baş stansiýasy bilen göni aragatnaşyk saklaýar ;
Aragatnaşyk
· Suw mukdary baradaky maglumatlary uzakdan awtomatiki ýygnamak, geçirmek we saklamak;Anormal suw sarp edilişi barada işjeň hasabat bermek, gyssagly duýduryş SMS;suwuň sarp edilişiniň statistiki derňewi, hasaplaşyk we zarýad bermek, uzakdan klapan dolandyryşy we ş.m.
Funksiýalar
· Taslamanyň derejesini ýokarlandyrmak üçin täze tehnologiýany ulanmak;gurmak üçin hiç hili sim gerek däl, bu gurluşyk inereneriniň çykdajylaryny azaldyp biler;metr ulgam bilen täsirleşýär;ýygnamak terminaly enjamlary talap edilmeýär ;
Üstünlikleri
· Täze ýaşaýyş jaýlary, bar bolan binalarda öý metrlerini täzelemek, açyk dargadylan we pes dykyzlykly gurnama.
Goýmalar
· Täze ýaşaýyş jaýlary, bar bolan binalarda öý metrlerini täzelemek, açyk dargadylan we pes dykyzlykly gurnama.

Aýratynlyklary

· Basgançak nyrhyny, bir nyrhly we köp bahaly reesimleri we iki zarýad beriş usulyny goldamak - tölegli we öňünden tölenen;
· Çalt metr okamagyň tizligi we hakyky wagtda öndürijiligi;
· Adaty metr okamak, okamakdan we uzakdan klapan kommutasiýasy ýaly funksiýalar bilen;
· Sim ýok;ulgam ussasy bilen göni aragatnaşyk;enjamlary satyn almak zerurlygyny aradan aýyrmak;
· Suw baýlyklaryny tygşytly we tygşytly peýdalanmak üçin ädim tölegini amala aşyryň.

Sxematiki diagramma

IOT