Öňünden tölenen kartoçka

Giriş

Ulgam ösen ölçeg, datçik, mikrokontrol, aragatnaşyk we şifrlemek tehnologiýalaryny ýa-da kontakt IC kartoçkasynda ýa-da aragatnaşyk däl RF kart görnüşinde organiki taýdan birleşdirýär.Toplum üç bölekden ybarat: akylly hasaplaýjy, aragatnaşyk kartasy we dolandyryş ulgamy.Öňünden tölenen kartoçkany dolandyrmak tertibi, ilki satyn almagy we soňra ulanmagy, adaty energiýa çykdajylaryny ýygnamak tertibini düýpgöter üýtgedip, nokatlaryň nokatlarynda suwuň, elektrik energiýasynyň we beýleki çeşmeleriň haryt aýratynlyklaryny görkezýän haryt alyş-çalşygy ýörelgesine esaslanýar.Müşderiler hakyky zerurlyklaryna görä meýilleşdirilmedik görnüşde satyn alyp we ulanyp bilerler, tölemezlik üçin giç töleg almazdan we gereksiz çykdajylary köpeltmezden.Dolandyryjylar üçin, şeýle hem el bilen metr okamak arkaly müşderilere getirilen köp oňaýsyzlyklardan gaça durýar we dargadylan ýaşaýyş müşderileriniň we wagtlaýyn ulanylýan müşderileriň zarýad beriş meselelerini gowy çözüp biler.

Aýratynlyklary

· Ölçeg, datçikler, mikrokontrollar, aragatnaşyk we şifrlemek boýunça ösen tehnologiýalary birleşdirmek;
· Networkönekeý set gurluşy, gurluşyk simleri ýok, maýa goýumdan öňki çykdajylar we amatly dolandyryş;
· IC kart / RF kart tehnologiýasy we CPU kart tehnologiýasy metr meýdanyna çeýe ulanylyp bilner we ulanyjynyň isleglerine we ulanyş gurşawyna görä iň amatly metr okamak tertibi kabul edilip bilner;
· Singleeke-täk nyrh tölegi, ädim tölegi we mümkinçilikleri hasaplamak ýaly dürli töleg usullary amala aşyrylyp bilner;
· Modully dolandyryş, emläk dolandyryşy, statistiki talap, bilet çap etmek we ş.m. ýaly ulanyjylaryň köp ugurly isleglerini kanagatlandyryp biler we beýleki dolandyryş ulgamlary bilen aňsat interfeýs gazanyp biler.Maglumatlary şifrlemek mehanizmi, paroly dinamiki barlamak, ulgam däl IC kartany we IC däl kartoçkany ret etmek bilen kanuny ulanyjylaryň howpsuzlygy üpjün edilip bilner;
· Maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasyny we dikeldilmegini kepillendirýän birnäçe mehanizm bilen özbaşdak we tor wersiýalarynyň aňsat konfigurasiýasy;
· Dolandyryş;müşderiniň nol gurnamasy we nol konfigurasiýasy;tehniki goldaw işgärleri üçin iň az tehniki hyzmaty kepillendirýän doly;
· Howpsuz ulgamlar, maglumatlar we mediýa okamak / ýazmak.

Sxematiki diagramma

Sxematiki diagramma