Dorun Intelligent, Kapital korporasiýasynyň satyn alyjylarynyň aragatnaşyk ýygnagyna gatnaşmaga çagyryldy

13-nji maýda Pekiniň Kiçeng etrabynyň Täze Metropolis myhmanhanasynda suw hasaplaýjylaryny, çukur örtüklerini we derwezelerini satyn almak üçin üpjün edijileriň aragatnaşyk ýygnagy geçirildi.Ltd. bu ýygnaga gatnaşmaga çagyryldy.

habarlar-1 (1)
habarlar-1 (2)

Duşuşykda paýtagt korporasiýasy ähli suw üpjün edijileriniň wekillerine "Suw ölçegleriniň, guýularyň örtükleriniň we plastik gözleg guýularynyň çarçuwaly şertnama satyn alyş taslamasynyň beýany" we "Derwezäniň çarçuwasy şertnamasynyň satyn alyş taslamasynyň beýany" işläp düzdi we soraglar bilen interaktiw sessiýa geçirdi. ýerinde.Pekin paýtagty, üpjün edijilere "açyk, adalatly, adalatly we standartlaşdyrylan" bazar gurşawyny üpjün edip, akylly satyn alyşlaryň özgerişini öwrenmegi dowam etdirýär.Merkezleşdirilen satyn alyşlaryň üsti bilen, gowy abraýly we satuwdan soňky hyzmat ukyby bolan ýokary hilli üpjün edijileri saýladyk we olar bilen uzak möhletli we durnukly ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygyny döretdik.

habarlar-1 (3)
habarlar-1 (4)

2015-nji ýylda döredilen Dorun Intelligent "Hunany ösdürip ýetişdirmek we tutuş ýurt boýunça şöhle saçmak" ösüş strategiýasyny öňe sürýär we Hunan welaýatynda 20-den gowrak suw bölümi we suw topary bilen hyzmatdaşlyk etdi we Guangxi, Gansu we Guizhou bilen strategiki hyzmatdaşlyk niýetlerine ýetdi.Köp suw bölümleri we hyzmatlary bilen hyzmatdaşlykda köp zat öwrendik.Dünýädäki suw bölümleriniň we toparlaryň kömegi bilen müşderilere üznüksiz we durnukly hilli hyzmatlar bermek üçin elmydama suw desgalarynyň hatarynda söweşýän satuwdan soňky inersenerlerden ybarat tehniki hyzmat toparyny döretdik.

Müşderiler üçin iň ýokary bahany nädip döredip boljakdygyny hemişe pikir edýän meselämiz we Dorun Intelligence Merkezi Günorta Uniwersiteti, Wuhan uniwersiteti, Hunan Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti we ş.m. bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy we "Wuhan Uniwersitetini" döretdi. Wuhan uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda awtomatlaşdyryş diplom iş stansiýasy we Hunan ylym we tehnologiýa uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda "Senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygy bazasy".Kompaniýa, Wuhan uniwersiteti we Hunan Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti bilen "Senagat-Uniwersitet-Gözleg Hyzmatdaşlyk Bazasy" bilen hyzmatdaşlykda "Wuhan Uniwersitet Awtomatlaşdyryş Aspirantura Iş stansiýasy" döretdi.Uniwersitetler, gözleg institutlary we suw bölümleri bilen keseligine hyzmatdaşlyga esaslanyp, kompaniýa ösüşi we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kepillik we hereketlendiriji güýç berýän üznüksiz garaşsyz tehnologiki innowasiýalara ygrarlydyr.Indiki ädimde, Dorun Intelligent tehnologiki innowasiýalara maýa goýumlaryny artdyrmagy, müşderilere gymmat bahaly önümleri we hyzmatlary hödürlemegi dowam etdirer we çykdajylary azaltmak we suw bölünişiginiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin güýjümizi goşar.Geljekde milli “akylly şäher” we “akylly suw” gurluşygyna eýerip, milli şäher gurluşygyna goşant goşmak üçin “Capital” we has köp hyzmatdaşlar bilen bilelikde işleşip bileris diýip umyt edýäris.
(Bellik: Käbir maglumatlar internetden, haýsydyr bir düzgün bozulan bolsa pozmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.)


Iş wagty: -20anwar-13-2023