Dorun intellekti Çaňşa şäherinde emeli intellekt üçin ýörite baýrak aldy

Recentlyakynda, Çaňşa şäher senagat we maglumat tehnologiýasy býurosy "2021 Changsha emeli intellekt senagatynyň ýörite taslamasy köpçülige bildiriş" neşir etdi we Dorun intellektiýasy [Changsha emeli intellekt programmasyny görkezmek taslamasy] hökmünde saýlandy.

habarlar-2 (1)

Köpçüligiň dykgatyna “Sany”, “Anchor Innovation” we “Siangjiang Intelligence” ýaly birnäçe kärhanany öz içine alýar, bularyň hemmesi tehniki gözleg we güýç we integrasiýa we innowasiýa mümkinçilikleri taýdan adaty we wekilçilikli AI kärhanalarydyr.

habarlar-2 (2)

“Dorun Intelligence” ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde “tehnologiýa innowasiýalaryna esaslanýan ösüşiň” ugrunda tutanýerlilik edýär we önüm tehnologiýasynyň innowasiýalaryna we ulanylyşyna berk düşünip, tehniki toparyň gurluşygyny hemişe birinji orunda goýýar.Kompaniýanyň ýokary we orta derejeli tehniki zehinleriniň 60% -i bilen doktorlyk we ussat zehinler topary bar we önümçilikde Merkezi Günorta Uniwersiteti, Hunan Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti we Hunan Ilkinji Adaty Kolleji ýaly köp uniwersitet bilen hyzmatdaşlyga ýetdi, öwrenmek we gözleg.

Häzirki wagtda “Dorun Intelligence” akylly suw hyzmatlary pudagynda onlarça peýdaly model patentleri we oýlap tapyş patentleri bar.Şol bir wagtyň özünde, esasy tehnologiýalaryň özbaşdak ussatlygy bilen programma üpjünçiligi we enjam önümleri we baý we köp görnüşli çözgütler Hytaýyň köp şäherini gurşap aldy, suw bölümlerine olaryň işini we dolandyryş netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek etdi.

Tehniki gözleg we gözleg ukybymyzyň ykrar edilmegi bolan 2020-nji ýylda baýrakdan soň kompaniýamyzyň bu baýragy ikinji gezek almagydyr.Geljekde Dorun Intelligence, emeli intellekt tehnologiýasynyň suw hyzmatlary pudagyna integrasiýasyny we täzeligini öňe sürer, şonuň üçin has köp akylly önümler şäher jemgyýetçilik pudagyna ulanylyp bilner we emeli intellekt tehnologiýasy akylly suw hyzmatlaryna kuwwat berip biler.
(Bellik: Käbir maglumatlar tordan gelýär, eger düzgün bozmalar bar bolsa, pozmak üçin habarlaşyň.)


Iş wagty: -20anwar-13-2023